Sponsors Oficials

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

Estatuts FCP

Pressupost 2021

Memòria esportiva 2020

Memòria econòmica 2020

Estat de Canvis en el Patrimoni net 2020

Compte d’explotació 2020

Balanç de Situació 2020

Liquidació del Pressupost 2020

Acta de l’Assemblea General Ordinària de 29 de Juny de 2021

Pressupost 2020

Memòria esportiva 2019

Memòria econòmica 2019

Estat de Canvis en el Patrimoni net 2019

Compte d’explotació 2019

Balanç de Situació 2019

Liquidació del Pressupost 2019

Acta de l’Assemblea General Ordinària de 15 de Setembre de 2020

 

Pressupost 2019

Memòria esportiva 2018

Memòria econòmica 2018

Estat de Canvis en el Patrimoni net 2018

Compte d’explotació 2018

Balanç de Situació 2018

Liquidació del Pressupost 2018

Acta de l’Assemblea General Ordinària de 25 de Juny de 2019

 

Pressupost 2018

Memòria esportiva 2017

Memòria econòmica 2017

Estat de Canvis en el Patrimoni net 2017

Compte d’explotació 2017

Balanç de Situació 2017

Liquidació del Pressupost 2017

Acta de l’Assemblea General Ordinària de 25 de Juny de 2018

 

Pressupost 2017

Memòria esportiva 2016

Memòria econòmica 2016

Estat de Canvis en el Patrimoni net 2016

Compte d’explotació 2016

Balanç de Situació 2016

Liquidació Pressupost 2016

Acta de l’Assemblea General Ordinaria del 28 de Juny de 2017

Acta Assemblea General Extraordinària de 17 d’Abril de 2017

Acta de la reunió de la Junta Directiva del 12/09/2016

Codi ètic de la Federació Catalana de Pilota

Pressupost 2016

Acta de l’Assemblea General Ordinaria del 27 de Juny de 2016 i Rendició de Comptes 2015 

Pressupost 2015

Pressupost 2014

Comptes Anuals 2014

D’acord amb l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats privades que rebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o que el quaranta per cent dels seus ingressos procedeixin de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000 euros, han de complir amb les obligacions que es deriven de la Llei.

El Consell Català de les Esport, en tant que entre les seves funcions la gestió del Registre d’Entitats Esportives, difon les dades de les entitats esportives que han comunicat el seu web de transparència.

Web de transparència del Consell Català de l’Esport