Publicidad

advertisement

D’acord amb l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les entitats privades que rebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o que el quaranta per cent dels seus ingressos procedeixin de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000 euros, han de complir amb les obligacions que es deriven de la Llei.

El Consell Català de les Esport, en tant que entre les seves funcions la gestió del Registre d’Entitats Esportives, difon les dades de les entitats esportives que han comunicat el seu web de transparència.

Web de transparència del Consell Català de l’Esport