Sponsors Oficials

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pilota, acordà el dia 11 de Maig de 2022, convocar ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA, pel dia 21 de Juny de 2022 a les 17:00h en primera convocatòria i a les 17:30h en segona convocatòria, a la seu de la FEDERACIÓ, Passatge Permanyer, 3, baixos, 08009 – BARCELONA.

ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda i salutació del President.
  2. Memòria d’activitats esportives de 2021.
  3. Aprovar si s’escau la liquidació de l’exercici econòmic de 2021, el tancament del balanç i el compte de resultats.
  4. Aprovar si s’escau el pressupost per l’exercici de l’any 2022.
  5. Aprovar si s’escau el programa d’actuacions anuals, així com les activitats esportives i els seus objectius.
  6. Programar les reunions anuals de les diferents modalitats.
  7. Elecció d’entre els membres de l’Assemblea de 2 interventors per tal d’aprovar per delegació l’acte i els comptes presentats.
  8. Resoldre les propostes que els clubs vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el 10% del suport del total de clubs, i es presentin deu dies abans de la mateixa.
  9. Torn de precs i preguntes.

Es prega confirmació d’assistència abans del 13 de Juny de 2022 al mail fcpilota@fcpilota.org

Agustí Brugués i Puig

President

————————————————————————————————————————————————————–

Article 27è Estatuts, FCPILOTA: Els presidents o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any.
Com a norma general, la representació recau en el president/a de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president/a per exercir la seva representació en l’assemblea, la pot exercir el vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.